بيوگرافي

نام و نام خانوادگي: پرويز آقايي

مرتبه ي علمي: استاديار

تحصيلات: دکتراي ....

براي شناخت بهتر کاربران محترم ، بخشي از سوابق اجرايي، تحصيلي، پژوهشي  اين استاد محترم آورده شده است.

اطلاعات تماس

دانشجويان و کاربران گرامي ميتوانند ا زطريق کانال هاي ارتباطي زير با استاد تماس بگيرند.
آدرس محل کار: ياسوج، بلوار شهيد مطهري، معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکي ياسوج
phoneتلفن:7433226850 Google Scholar Link نمايه گوگل اسکولار Google Plus Link نمايه گوگل+
phoneفکس: scopus Profile Link نمايه اسکوپوس Linkedin Profile Link نمايه linkedin
phone ايميل:parviz.aghaei@yums.ac.ir
aghaieparv@gmail.com
ResearchGate Profile Link نمايه ResearchGate